КОНКУРС за ВРЕМЕПЛОВ – фестивал анимираних сећања
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ и САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА
(у даљем тексту „Правилник“)

 

ОРГАНИЗАТОР
Удружење за видео уметност ВИДЕОМЕДЕЈА, http://videomedeja.org

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
Селекциона комисија ће направити коначан избор Фотографија најкасније до 1. септембра текуће године и о томе ће Вас обавестити непосредно након доношења одлуке кроз мејлинг листу где се аутоматски пријављујете слањем пријаве. Ако након обавештења о резултатима конкурса више не желите да примате наше мејлове, кликните UNSUBSCRIBE на дну поруке у мејлу и бићете избрисани са мејлинг листе и нећете више примати обавештења.

 

НАЗИВ ТЕМЕ ФОТО КОНКУРСА
Тема конкурса је Нови Сад.
Нема фиксних критеријума у погледу теме и форме уколико није другачије назначено, осим што Фотографија треба да приказује Нови Сад или његове делове. Селекциона комисија неће узимати у разматрање једино фотографије које садрже увредљиве или агресивне поруке или садржај.

 

ТРОШКОВИ
Пријављивање путем наших онлине пријава преко сајта https://vremeplov.in.rs/ci/  је потпуно бесплатно, немате никакве трошкове према Организатору.

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У КОНКУРСУ

Право на учешће у Конкурсу имају сва пунолетна лица која прихвате и испуне све услове и захтеве прописане овим Правилником.

УГОВОРИ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У КОНКУРСУ
Пријава се попуњава и доступна је на Времеплов порталу: https://vremeplov.in.rs/ci/prijava-za-konkurs-vremeplov/. Пријава чини саставни део овог Правилника.
Сваки учесник гарантује и одговара за истинитост и тачност личних података наведених и послатих Организатору у Пријави за Конкурс.
Можете пријавити колико хоћете фотографија, број фотографија није органичен али максимално можете послати једну фотографију у једној Пријави.
Свака Пријава је својеврсни уговор, тако да је неопходно поштовати пропозиције процеса пријављивања за фестивал. Слањем Пријаве аутоматски прихватате Правилник тј. ове услове пријављивања и Пријаву те на тај начин, слажете се и потписујете овај уговор.

 

ФОТОГРАФИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД
Ваша фотографија може бити додата (UPLOAD) искључиво путем формулара за пријаву.
Молимо Вас да обратите пажњу да фотографије треба да буду што бољег квалитета, скениране или професионално дигитално фотографисане без рефлексије светла, у елктронском формату (JPG, PNG или GIF)
Ако немате могућности да нам електронски пошаљете скенирану фотографију, контактирајте нас путем е-поште: konkurs.vremeplov(at)gmail.com
или путем Fаcеbоока https://www.facebook.com/vremeplov.in.rs/ па ћемо заједнички наћи неко друго решење.
Организатор задржава право да прихвати или одбије фотографију на основу тога да ли она одговара задатим критеријумима и условима, без пружања било каквог даљег образложења или обавештења Учеснику.
Фотографије које учесници достављају Организатору не смеју да:
 • ни на који начин повређују ауторска права, и/или друга права било ког трећег лица;
 • садрже увредљив, сексуално експлицитни, дискриминаторски, насилни или други неприкладан садржај;
 • буду противне позитивноправним прописима, јавном поретку или општеприхваћеним моралним начелима.
АУТОРСКА ПРАВА И АРХИВА
Фотографије старе преко 70 година не подлежу закону о Ауторским правима.
Подношењем своје фотографије за програм фестивала ВРЕМЕПЛОВ изјављујете:
 • Подносилац пријаве гарантује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је једини и искључиви носилац ауторских права (моралних и имовинских) на фотографијама које су достављене Организатору путем Пријаве на Конкурс, као и да исте фотографије ни на који начин не повређују било која права трећих лица.
 • Подношењем Пријаве на Конкурс, подносилац Пријаве прихвата све одредбе прописане овим Правилником и даје своју безусловну и неопозиву сагласност Организатору да достављене фотографије користи и објављује на начин предвиђен овим Правилником о уступању ауторских права.
 • Подносилац Пријаве прихвата да пријављена фотографија остаје у архиви Фестивала Времеплов и да фотографија може бити коришћена у различитим формама ( штампаним, електронским, у видеу, на филму, у различитим медијима исл.)
 • Подносилац пријаве прихватада пренесе целокупно ауторско право и на Организатора како у целини тако и на свим појединим деловима фотографије коју пријављује на Конкурс, а у сврху и коришћење једино у пројекту Времеплов.
 • Подносилац пријавеовлашћује тим фестивала ВРЕМЕПЛОВ тј. Организатора да може вршити било какве измене (допуњавања, брисања, оптимизацију или прилагођавања) на предмету ауторског права тј. на пријављеној фотографији, као и да га може неограничено дистрибуирати без новчане надокнаде као и да може фотографију економски експлоатисати, без даљег питања, сагласности или надокнаде Подносиоцу Пријаве, а искључиво у контексту пројекта Времеплов.
 • Подносилац пријаведаје дозволу Организаторима Времеплова да фотографије, без накнаде, могу да репродукују, објаве и/или изложе у разИичитим медијима у оквиру Фестивала Времеплов, као и да њихове фотографије објаве на интернету.
 • Организатор задржава право да фотографије које су предмет овог Конкурса користи ван територије Републике Србије без било каквог просторног ограничења и временског ограничења.
 • Организатор изложбе не преузима одговорност за било какву злоупотребу ауторских права.
 • Дозвољено је да аутор Времеплова или Организатор пријављене фотографије дотерује, преправља, кроји електронски или на неки други начин ради настајања новог Ауторског дела прављеног за потребе пројекта Времеплов.
Било каква корекција која буде урађена на Пријављеним Фотографијама сматраће се Ауторским делом Аутора Времеплова и у даљем тексту ће се звати: Новонастале Фотографије.
Новонастале Фотографије настају од Фотографија које је Подносилац пријаве послао и те Новонастале фотографије постају искључиво власништво Организатора тј. Аутора пројекта Времеплов, кога у овом случају правно штити Организатор.

 

ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА
Прихватањем овог Правилника сваки подносилац пријаве прихвата да његови лични подаци које је саопштио Организатору буду доступни Организатору за сврхе реализације овог Конкурса и у свему у складу са овим Правилником. Организатор се обавезује да ће прикупљене личне податке учесника у Конкурсу користити искључиво у сврхе реализације овог Конкурса.
Организатор изјављује да саопштени лични подаци учесника неће бити стављени на располагање трећим лицима, нити ће се на други начин користити, осим за потребе пројекта Времеплов.
Изузетак од ове обавезе представља и достављање личних података учесника од стране Организатора надлежним државним органима, ако је таква обавеза прописана Законом или другим позитивноправним прописом, и у свим осталим случајевима уз изричит пристанак лица на које се подаци односе.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Организатор неће бити одговоран за неовлашћено и недозвољено преузимање фотографија учесника на Конкурсу од стране трећих лица, нити за било какву повреду права учесника на Конкурсу од стране трећих лица.
Лица која су саопшила нетачне, непотпуне или туђе податке или су на други начин повредила права трећих лица, власника ових података или имаоца права интелектуалне својине на наведеном делу, искључиво одговарају за такву злоупотребу података, односно за повреду права, док Организатор неће бити одговоран за такав случај ни на који начин и ни под каквим околностима.
Организатор не преузима никакву одговорност за евентуално кршење права интелектуалне својине или других права трећих лица од стране било ког учесника на Конкурсу. У случају да се испостави да је носилац ауторског права или права индустријске својине или било ког другог права на фотографијама било које друго лице, а не учесник који је пријавио фотографију на Конкурсу, односно у случају да је учесник у Конкурсу злоупотребио или повредио туђа права, учесник Конкурса се обавезује да ће преузети у потпуности сву одговорност за такву повреду и да ће све захтеве према Организатору о свом трошку отклонити, регулисати, односно решити и то у најкраћем могућем року, као и да ће Организатора штитити на све дозвољене начине од свих евентуалних права или претензија свих трећих лица у вези са достављеном фотографијом и да ће Организатора у потпуности обештетити за целокупну штету, изгубљену добит и све трошкове које Организатор буде имао у вези са том повредом права трећих лица.
У случају спора између Организатора и учесника на Конкурсу, надлежан је суд у Новом Саду.
Подношењем Пријаве на Конкурс сматраће се да је подносилац пријаве у потпуности прихватио све одредбе предвиђене овим Правилником.