KONKURS za VREMEPLOV – festival animiranih sećanja
PRAVILNIK O USLOVIMA UČEŠĆA NA KONKURSU i SASTAVNI DEO UGOVORA
(u daljem tekstu „Pravilnik“)

 

ORGANIZATOR

Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA, http://videomedeja.org

REZULTATI KONKURSA

Selekciona komisija će napraviti konačan izbor Fotografija najkasnije do 1. septembra tekuće godine i o tome će Vas obavestiti neposredno nakon donošenja odluke kroz mejling listu gde se automatski prijavljujete slanjem prijave. Ako nakon obaveštenja o rezultatima konkursa više ne želite da primate naše mejlove, kliknite UNSUBSCRIBE na dnu poruke u mejlu i bićete izbrisani sa mejling liste i nećete više primati obaveštenja.

NAZIV TEME FOTO KONKURSA

Tema konkursa je Novi Sad.

Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme ukoliko nije drugačije naznačeno, osim što Fotografija treba da prikazuje Novi Sad ili njegove delove. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino fotografije koje sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

TROŠKOVI

Prijavljivanje putem naših online prijava preko sajta vremeplov.in.rs je potpuno besplatno, nemate nikakve troškove prema Organizatoru.

PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna lica koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom.

UGOVOR I USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Prijava se popunjava i dostupna je na Vremeplov portalu: https://vremeplov.in.rs/prijava-za-konkurs-vremeplov/. Prijava čini sastavni deo ovog Pravilnika.

Svaki učesnik garantuje i odgovara za istinitost i tačnost ličnih podataka navedenih i poslatih Organizatoru u Prijavi za Konkurs.

Možete prijaviti koliko hoćete fotografija, broj fotografija nije organičen ali maksimalno možete poslati jednu fotografiju u jednoj Prijavi.

Svaka Prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival. Slanjem Prijave automatski prihvatate Pravilnik tj. ove uslove prijavljivanja i Prijavu te na taj način, slažete se i potpisujete ovaj ugovor.

FOTOGRAFIJE ZA PREGLED

Vaša fotografija može biti dodata (UPLOAD) isključivo putem formulara za prijavu.

Molimo Vas da obratite pažnju da fotografije treba da budu što boljeg kvaliteta, skenirane ili profesionalno digitalno fotografisane bez refleksije svetla, u elktronskom formatu (JPG, PNG ili GIF)

Ako nemate mogućnosti da nam elektronski pošaljete skeniranu fotografiju, kontaktirajte nas putem emaila: konkurs.vremeplov(at)gmail.com

ili putem facebooka https://www.facebook.com/vremeplov.in.rs/ pa ćemo zajednički naći neko drugo rešenje.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja Učesniku.

Fotografije koje učesnici dostavljaju Organizatoru ne smeju da:

 • ni na koji način povređuju autorska prava, i/ili druga prava bilo kog trećeg lica;
 • sadrže uvredljiv, seksualno eksplicitni, diskriminatorski, nasilni ili drugi neprikladan sadržaj;
 • budu protivne pozitivnopravnim propisima, javnom poretku ili opšteprihvaćenim moralnim načelima.
AUTORSKA PRAVA I ARHIVA

Fotografije stare preko 70 godina ne podležu zakonu o Autorskim pravima.

Podnošenjem svoje fotografije za program festivala VREMEPLOV izjavljujete:

 • Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) na fotografijama koje su dostavljene Organizatoru putem Prijave na Konkurs, kao i da iste fotografije ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica.
 • Podnošenjem Prijave na Konkurs, podnosilac Prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru da dostavljene fotografije koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom o ustupanju autorskih prava.
 • Podnosilac Prijave prihvata da prijavljena fotografija ostaje u arhivi Festivala Vremeplov i da fotografija može biti korišćena u različitim formama ( štampanim, elektronskim, u videu, na filmu, u različitim medijima isl.)
 • Podnosilac prijave prihvatada prenese celokupno autorsko pravo i na Organizatora kako u celini tako i na svim pojedinim delovima fotografije koju prijavljuje na Konkurs, a u svrhu i korišćenje jedino u projektu Vremeplov.
 • Podnosilac prijaveovlašćuje tim festivala VREMEPLOV tj. Organizatora da može vršiti bilo kakve izmene (dopunjavanja, brisanja, optimizaciju ili prilagođavanja) na predmetu autorskog prava tj. na prijavljenoj fotografiji, kao i da ga može neograničeno distribuirati bez novčane nadoknade kao i da može fotografiju ekonomski eksploatisati, bez daljeg pitanja, saglasnosti ili nadoknade Podnosiocu Prijave, a isključivo u kontekstu projekta Vremeplov.
 • Podnosilac prijavedaje dozvolu Organizatorima Vremeplova da fotografije, bez naknade, mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru Festivala Vremeplov, kao i da njihove fotografije objave na internetu.
 • Organizator zadržava pravo da fotografije koje su predmet ovog Konkursa koristi van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja.
 • Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava.
 • Dozvoljeno je da autor Vremeplova ili Organizator prijavljene fotografije doteruje, prepravlja, kroji elektronski ili na neki drugi način radi nastajanja novog Autorskog dela pravljenog za potrebe projekta Vremeplov.

Bilo kakva korekcija koja bude urađena na Prijavljenim Fotografijama smatraće se Autorskim delom Autora Vremeplova i u daljem tekstu će se zvati: Novonastale Fotografije.

Novonastale Fotografije nastaju od Fotografija koje je Podnosilac prijave poslao i te Novonastale fotografije postaju isključivo vlasništvo Organizatora tj. Autora projekta Vremeplov, koga u ovom slučaju pravno štiti Organizator.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prihvatanjem ovog Pravilnika svaki podnosilac prijave prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatoru budu dostupni Organizatoru za svrhe realizacije ovog Konkursa i u svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Organizator se obavezuje da će prikupljene lične podatke učesnika u Konkursu koristiti isključivo u svrhe realizacije ovog Konkursa.

Organizator izjavljuje da saopšteni lični podaci učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti, osim za potrebe projekta Vremeplov.

Izuzetak od ove obaveze predstavlja i dostavljanje ličnih podataka učesnika od strane Organizatora nadležnim državnim organima, ako je takva obaveza propisana Zakonom ili drugim pozitivnopravnim propisom, i u svim ostalim slučajevima uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OSTALE ODREDBE

Organizator neće biti odgovoran za neovlašćeno i nedozvoljeno preuzimanje fotografija učesnika na Konkursu od strane trećih lica, niti za bilo kakvu povredu prava učesnika na Konkursu od strane trećih lica.

Lica koja su saopšila netačne, nepotpune ili tuđe podatke ili su na drugi način povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili imaoca prava intelektualne svojine na navedenom delu, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno za povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na fotografijama bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio fotografiju na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa dostavljenom fotografijom i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika na Konkursu, nadležan je sud u Novom Sadu.

Podnošenjem Prijave na Konkurs smatraće se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim Pravilnikom.