KONKURS za VREMEPLOV – festival animiranih sećanja
PRAVILNIK O USLOVIMA UČEŠĆA NA KONKURSU i SASTAVNI DEO UGOVORA
(u daljem tekstu „Pravilnik“)

 

ORGANIZATOR

Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA je organizacija sa tradicijom i iskustvom preko 27 godina u oblasti kulture, umetnosti i novih medija.

Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA je nezavisno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje građana. Osnovano je 1996. u Novom Sadu.

Osnovne aktivnosti, specifična znanja i veštine VIDEOMEDEJE su organizacija festivala i produkcija video radova; organizacija izložbi, instalacija, multimedijalnih događaja, performansa, audio vizuelnih nastupa, koncerata, tribina, seminara, radionica, studijskih putovanja, produkcija i postprodukcija umetničkih video radova, igranih i dokumentarnih kratkih i dugometražnih filmova, promotivnih spotova, softverskih prezentacija, izdavačka delatnost (publikovanje i distribucija radova domaćih i internacionalnih autora, kataloga i publikacija), razvoj interkulturalnog dijaloga, upostavljanje partnerskih odnosa i učešće u evropskim projektima, saradnja sa relevantnim institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou, edukacija iz oblasti savremenih i novih medija, tehnološki razvoj sredine i virtuelnog prostora, podizanje tehničko-tehnološkog nivoa video i druge umetničke produkcije u Republici Srbiji i šire, učestvovanje u brojnim samostalnim projekcijama-selekcijama po pozivu, predavanja i prezentacije na fakultetima, festivalima, kulturnim institucijama isl. u zemlji i inostranstvu. Izrada i objavljivanje prvog, najvećeg, jedinstvenog, besplatnog, javnog, svetskog, online portala Videomedeja VAL (Video Art Biblioteka).

Više na https://videomedeja.org

REZULTATI KONKURSA

Selekciona komisija ili urednik programa će napraviti konačan izbor programa najkasnije do 1. septembra tekuće godine i o tome će Vas obavestiti neposredno nakon donošenja odluke kroz mejling listu gde se automatski prijavljujete slanjem prijave. Ako nakon obaveštenja o rezultatima konkursa više ne želite da primate naše mejlove, kliknite odjavu, na dnu poruke u mejlu i bićete izbrisani sa mejling liste i nećete više primati obaveštenja.

U nekim kategorijama će se izbor radova razmatrati prema godištu aplikanta, npr. predškolsko, po razredima (biraće se najbolji radovi iz prvog, iz drugog itd) i odrasli (srednja šola, studenti i stariji građani).

TEMA  KONKURSA

Tema konkursa je Novi Sad.

Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme ukoliko nije drugačije naznačeno, osim što arhivski materijal treba da prikazuje Novi Sad ili njegove delove. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino prijave koje sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

TROŠKOVI

Prijavljivanje putem naših online prijava preko sajta https://vremeplov.in.rs/ je potpuno besplatno, nemate nikakve troškove prema Organizatoru.

PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva maloletna i punoletna lica koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane uslovima prijavljivanja. Prijave za maloletna lica popunjava roditelj/staratelj ili učitelj/nastavnik koji prijavom garantuje da ima saglasnost roditelja za prijavljivanje deteta u programu Vremeplova.

UGOVOR I USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Prijava se popunjava i dostupna je na Vremeplov portalu: https://vremeplov.in.rs/prijava-za-5-festival-vremeplov/. Prijava čini sastavni deo ovog Pravilnika.

Slanjem prijave automatski prihvatate ove uslove prijavljivanja.

Svaki učesnik garantuje i odgovara za istinitost i tačnost ličnih podataka navedenih i poslatih Organizatoru u Prijavi za Konkurs.

Svaka Prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival. Slanjem Prijave automatski prihvatate Pravilnik tj. ove uslove prijavljivanja i Prijavu te na taj način, slažete se i potpisujete ovaj ugovor.

Ako nemate mogućnosti da nam elektronski pošaljete arhivski materijal, kontaktirajte nas putem emaila: konkurs.vremeplov@gmail.com

ili putem facebooka https://www.facebook.com/vremeplov.in.rs/ pa ćemo zajednički naći neko drugo rešenje.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije arhivski materijal na osnovu toga da li on odgovara zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja Učesniku.

Arhivski materijal koje učesnici dostavljaju Organizatoru ne smeju da:

  • ni na koji način povređuju autorska prava, i/ili druga prava bilo kog trećeg lica;
  • sadrže uvredljiv, seksualno eksplicitni, diskriminatorski, nasilni ili drugi neprikladan sadržaj;
  • budu protivne pozitivnopravnim propisima, javnom poretku ili opšteprihvaćenim moralnim načelima.
AUTORSKA PRAVA I ARHIVA

Video i fotografije stare preko 70 godina ne podležu zakonu o Autorskim pravima.

Podnošenjem svog arhivskog materijala za program festivala VREMEPLOV izjavljujete:

• Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) arhivskog materijala koji je dostavljen Organizatoru putem Prijave na Konkurs, kao i da isti arhivski materijal ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica.
• Podnošenjem Prijave na Konkurs, podnosilac Prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru da dostavljeni arhivski materijal koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom o ustupanju autorskih prava.
• Podnosilac Prijave prihvata da prijavljeni arhivski materijal ostaje u arhivi Festivala Vremeplov i da arhivski materijal može biti korišćen u različitim formama ( štampanim, elektronskim, u videu, na filmu, u različitim medijima isl.)
• Podnosilac prijave prihvata da prenese celokupno autorsko pravo i na Organizatora kako u celini tako i na svim pojedinim delovima arhivskog materijala koji prijavljuje na Konkurs, a u svrhu i korišćenje jedino u projektu Vremeplov.
• Podnosilac prijave ovlašćuje tim festivala VREMEPLOV tj. Organizatora da može vršiti bilo kakve izmene (dopunjavanja, brisanja, optimizaciju ili prilagođavanja) na predmetu autorskog prava tj. na prijavljenom arhivskom materijalu, kao i da ga može neograničeno distribuirati bez novčane nadoknade kao i da može arhivski materijal ekonomski eksploatisati, bez daljeg pitanja, saglasnosti ili nadoknade Podnosiocu Prijave, a isključivo u kontekstu projekta Vremeplov.
• Podnosilac prijave daje dozvolu Organizatorima Vremeplova da arhivski materijal, bez naknade, mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru Festivala Vremeplov, kao i da njihov arhivski materijal objave na internetu.
• Organizator zadržava pravo da arhivski materijal koji je predmet ovog Konkursa koristi van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja.
• Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava.
• Dozvoljeno je da autor Vremeplova ili Organizator prijavljeni arhivski materijal doteruje, prepravlja, kroji elektronski ili na neki drugi način radi nastajanja novog Autorskog dela pravljenog za potrebe projekta Vremeplov.
• Bilo kakva korekcija koja bude urađena na Prijavljenom arhivskom materijalu smatraće se Autorskim delom Autora Vremeplova i u daljem tekstu će se zvati: Novonastali Foto-Video materijal.
• Novonastali Foto-Video materijal nastaje od arhivskog materijala koje je Podnosilac prijave poslao i te Novonastali foto-video materijal postaje isključivo vlasništvo Organizatora tj. Autora projekta Vremeplov, koga u ovom slučaju pravno štiti Organizator.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prihvatanjem ovog Pravilnika svaki podnosilac prijave prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatoru budu dostupni Organizatoru za svrhe realizacije ovog Konkursa i u svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Organizator se obavezuje da će prikupljene lične podatke učesnika u Konkursu koristiti isključivo u svrhe realizacije ovog Konkursa.

Organizator izjavljuje da saopšteni lični podaci učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti, osim za potrebe projekta Vremeplov.

Izuzetak od ove obaveze predstavlja i dostavljanje ličnih podataka učesnika od strane Organizatora nadležnim državnim organima, ako je takva obaveza propisana Zakonom ili drugim pozitivnopravnim propisom, i u svim ostalim slučajevima uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.

ODGOVORNOST I ZDRAVLJE

Svaki učesnik dobrovoljno učestvuje u programu na svoju ličnu odgovornost i ličnim potpisom garantuje svoju zdravstvenu sposobnost za takmičenje i učešće u programu.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika, oštećenje ili gubitak ličnih stvari.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OSTALE ODREDBE

Organizator neće biti odgovoran za neovlašćeno i nedozvoljeno preuzimanje arhivskog materijala učesnika na Konkursu od strane trećih lica, niti za bilo kakvu povredu prava učesnika na Konkursu od strane trećih lica.

Lica koja su saopšila netačne, nepotpune ili tuđe podatke ili su na drugi način povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili imaoca prava intelektualne svojine na navedenom delu, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno za povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na arhivskom materijalu bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio arhivski materijal na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa dostavljenim arhivskim materijalom i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika na Konkursu, nadležan je sud u Novom Sadu.

Podnošenjem Prijave na Konkurs smatraće se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim Pravilnikom.